LEES ALGEMENE VOORWAARDEN IN HET ENGELS

1. 
INTRODUCTION

1.1 Welkom bij “* Shopt”.
Deze applicatie wordt aangeboden door CPM Nederland / Advocate Netherlands Fieldmarketing
B.V.(“CPM”, “ons”, “wij” of “onze”). Onze maatschappelijke entiteit is gevestigd aan Prof.
W.H. Keesomplaan 4, 1183 DJ te Amstelveen. Ons KvK nummer is: 30132353

1.2 Lees deze algemene voorwaarden
(“voorwaarden”) zorgvuldig door. Ze beschrijven de basis waarop u, handelend namens een convenience
retailer of horeca ondernemer (“Retailer”), onze mobiele * Shopt app kan gebruiken, inclusief de
diensten en producten die beschikbaar zijn gesteld via de App (“App”).

1.3 Door de app te gebruiken, bevestigt
u aan CPM Nederland dat u alle benodigde bevoegdheden heeft om deze voorwaarden aan te gaan, de
verplichtingen uit te voeren en de rechten onder deze voorwaarden uit te oefenen, namens de relevante
detailhandelaar. Gemakshalve zullen wij naar u, als relevante detailhandelaar, verwijzen in de vorm
van “u” en “uw” (tenzij de context anders vereist).

1.4 Naast deze voorwaarden kan
het gebruik van de app ook onderhevig zijn aan andere voorwaarden en beleidsregels waarnaar
hieronder wordt verwezen.

1.5 We streven ernaar om een
uitstekende gebruikerservaring te bieden wanneer u de app gebruikt. Als u vragen of
opmerkingen heeft over de app of deze voorwaarden, helpen we u graag verder. Neem contact
met ons via e-mail: [email protected].

2. 
ACCEPTEREN VAN ONZE VOORWAARDEN

2.1 U moet onze algemen voorwaarden
accepteren om gebruik te maken van deze applicatie. Door de app te gebruiken, gaat u namens
de locatie akkoord met het accepteren van deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met het
accepteren van deze voorwaarden, mag u de app niet gebruiken. Deze voorwaarden regelen het
aanbieden en het gebruik van de app. Ze vormen een juridisch bindend contract tussen CPM
en u als ondernemer.

2.2 We raden u aan deze voorwaarden
elke keer dat u de app gebruikt te lezen, en een kopie ervan te printen, zodat u die in de
toekomst kunt raadplegen.

3. 
CPM’S RECHT OM DEZE VOORWAARDEN AAN TE PASSEN

3.1 CPM behoudt zich het recht
voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen, inclusief om wijzigingen weer te geven
die van invloed zijn op de app, onze technologie, licentieregelingen en betalingsmethoden,
en relevante wetten en / of wettelijke vereisten.

3.2 Alle wijzigingen in de voorwaarden
worden aan u gemeld via de app en / of via e-mail. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig
doornemen van deze voorwaarden, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de
App blijft gebruiken na dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u de nieuwe voorwaarden
accepteert. Gebruik de app niet als u niet akkoord gaat met (of niet kunt voldoen aan) de
gewijzigde voorwaarden.

4. 
GEBRUIK VAN DE APP

4.1 Het gebruik van de app is afhakelijk
van de technische vereisten die zijn gepubliceerd op het platform van waarvan u de app downloadt.
Als uw apparaat niet aan deze vereisten voldoet, kunt u de app niet downloaden of gebruiken.

4.2 Afhankelijk van de versie van de app die
u hebt gedownload, is het gebruik van de app ook onderworpen aan de algemene voorwaarden
en het privacybeleid van Apple of Google Android (‘platformvoorwaarden’). Als er een conflict
is tussen deze voorwaarden en de platformvoorwaarden, prevaleren deze voorwaarden.

4.3 We verlenen u een niet-exclusieve,
niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de app te gebruiken in uw dagelijkse activiteiten
als detailhandelaar en alleen op een Apple- of Android-apparaat (“apparaat”) zoals toegestaan
door platformvoorwaarden en deze voorwaarden die op deze app van toepassing zijn.

4.4 Alle rechten op de app zijn
voorbehouden aan CPM en haar licentiegevers.

4.5 U bent ervoor verantwoordelijk
dat a) alle personen die toegang hebben tot onze app op uw device deze voorwaarden naleven en
b) al het personeel van de detailhandelaar dat betrokken is bij Brand Engagement, zich houdt
aan de voorwaarden van Brand Engagement.

4.6 U erkent dat uw overeenkomst
met uw mobiele netwerkprovider (“Mobiele provider”) ook van toepassing is op uw gebruik van de App.
U erkent ook dat u (of uw detailhandelaar) door de mobiele provider in rekening kan worden gebracht
voor datadiensten of andere kosten van derden die kunnen ontstaan tijdens het gebruik van bepaalde functies
van de app en u accepteert de verantwoordelijkheid voor dergelijke kosten. Als u niet de factuurbetaler
bent voor het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de app, gaan we ervan uit dat u
toestemming hebt gekregen om de app te gebruiken van degene die de factuur betaalt.

5
. ACCOUNT REGISTRATIE

5.1 Om de app te gebruiken, moet u zich
registreren met een e-mailadres en een wachtwoord aanmaken. Als onderdeel van het registratieproces
moet u een account aanmaken (“Uw app-account”) en als onderdeel van dat proces moet u ons uw bedrijfsnaam,
contactgegevens en bankgegevens verstrekken.

5.2 Door u te registreren en de app te gebruiken,
verklaart u dat u ons tijdens het registratieproces nauwkeurige en waarheidsgetrouwe informatie
heeft verstrekt.

5.3 U bent verantwoordelijk voor het handhaven
van de vertrouwelijkheid van het e-mailadres en wachtwoord dat is gekoppeld aan uw app-account.
U gaat ermee akkoord dat we het recht hebben om aan te nemen dat elke persoon die inlogt op de app of
de app gebruikt met uw e-mailadres en wachtwoord, uzelf bent of iemand is die dit doet met uw toestemming.
U bent verantwoordelijk voor elk gebruik van de app onder uw e-mailadres en wachtwoord, inclusief alle financiële
kosten en wettelijke aansprakelijkheid. We raden u aan om uw wachtwoord van tijd tot tijd te wijzigen om de
beveiliging zeker te stellen.

5.4 Als u denkt dat iemand de app heeft geopend
met uw e-mailadres en wachtwoord zonder uw toestemming, is het uw verantwoordelijkheid om een nieuw wachtwoord
in te stellen. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw
wachtwoord of e-mail of enige andere inbreuk op de beveiliging.

6. 
HET GEBRUIK VAN DE APP

6.1 HET IS NIET TOEGESTAAN:

(a) de App of servers of netwerken die met
de App zijn verbonden, te verstoren of te hacken, onder meer door het verzenden van worms, virussen,
malware, spyware of enige andere code van destructieve, kwaadaardige of verstorende aard;
(b) de inhoud of code te injecteren of
anderszins de manier waarop een pagina van de app wordt weergegeven in de browser te wijzigen of
het apparaat van een gebruiker te wijzigen of te verstoren;
(c) toegang te krijgen tot de App
via een middel dat niet vooraf schriftelijk is goedgekeurd door CPM, inclusief maar niet
beperkt tot, geautomatiseerde apparaten, scripts, bots, spiders, crawlers of scrapers
(behalve voor standaard zoekmachinetechnologieën);
(d) proberen een andere gebruiker
van de app te beperken in het gebruik of te genieten van de app en u mag de schending van
deze voorwaarden door anderen niet aanmoedigen of vergemakkelijken;
(e) de App gebruiken voor illegale
of ongeoorloofde doeleinden; en / of
(f) iets doen of toestaan,
dat de naam, het imago of de reputatie van CPM en / of een merk waarop een Brand Engagement
betrekking heeft zou kunnen schaden. En / of de goodwill en zakelijke activiteiten van namen
en/of handelsmerken nadelig zou kunnen beïnvloeden.

6.2 Als u een klacht heeft tegen
CPM of een merk waarop een Brand Egagement betrekking heeft, neemt u in eerste instantie
contact op met CPM door een e-mail te sturen naar [email protected] We zullen er alles (tot in
het redelijke) aan doen om een dergelijke klacht op te lossen.

6.3 U stemt ermee in geen claims of
eisen in te dienen tegen merken waarop een Brand Engagement betrekking heeft, die voortvloeien
uit of in verband staan met uw gebruik van de app.

6.4 U erkent en accepteert dat CPM en
/ of elk merk dat is geassocieerd met een Brand Engagement op elk moment en om welke reden dan
ook een Brand Engagement kan opschorten of intrekken. We kunnen een dergelijke opschorting of
intrekking vooraf melden, maar zijn hiertoe niet verplicht. U erkent en gaat ermee akkoord dat
alle aankoopbeslissingen (of ander vertrouwen) die u neemt met betrekking tot Brand Engagement
op eigen risico zijn. In het geval van een dergelijke opschorting of intrekking, is CPM of het
merk dat aan dergelijk Brand Engagement is verbonden, u geen verklaring schuldig.

7. 
MEEDOEN AAN ACTIES / PROMOTIES BIJ GEBRUIK VAN DE APP

7.1 De app kan u toegang geven tot
inhoud die betrekking heeft op verschillende merken. En de app kan u toegang geven om deel
te nemen aan merkdeals en promoties om beloningen te verdienen (“Brand Engagements”)

7.2 Om deel te nemen aan Brand Engagements moet u mogelijk:

(a) tekst of materiaal (zoals foto’s)
indienen als bewijs van deelname door de detailhandelaar (“uw inhoud”); en
(b) akkoord geven op aanvullende
voorwaarden die van toepassing zijn op elke dergelijke Brand Engagement die beschikbaar
zal zijn op of waarnaar wordt verwezen vanaf de relevante pagina van de App
(“Brand Engagement-voorwaarden”).

7.3 Uw inhoud wordt niet door
ons aangepast voordat deze naar de app is geüpload.

7.4 U zorgt ervoor dat uw inhoud geen:

(a) inbreuk maakt op rechten
van derden overal ter wereld, inclusief auteursrechten, handelsmerken, patenten en
andere intellectuele eigendomsrechten en wetten van derden;
(b) andere identificeerbare merken
of logo’s bevat dan die van het merk waarop de Brand Engagement betrekking heeft;
(c) afbeeldingen van een persoon
bevatten, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming heeft van een persoon in uw inhoud
om hun afbeelding te gebruiken;
(d) materiaal bevat dat redelijkerwijs
kan worden beschouwd als bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, aanstootgevend,
pornografisch, beledigend, vatbaar voor rassenhaat, discriminerend, bedreigend, schandalig,
opruiend, godslasterlijk of in strijd met het vertrouwen;
(e) onwettig bevat; of
(f) technisch schadelijk kan zijn
(het mag bij wijze van voorbeeld geen computervirussen, logic bombs, Trojaanse paarden,
wormen, schadelijke componenten, valse gegevens of andere schadelijke software of schadelijke
gegevens bevatten).

7.5 Door uw inhoud naar de app te
uploaden, verleent u hierbij CPM en het merk waarop de Brand Engagement betrekking heeft
een onherroepelijke, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie (die onbeperkt in de
tijd is) om uw inhoud zonder beperking te bekijken en te gebruiken, ook voor commerciële
doeleinden, waaronder marketing- en promotiegebruik.

7.6 We kunnen naar eigen goeddunken
bepalen of uw inhoud geschikt is voor opname in de app en kunnen naar eigen goeddunken uw
inhoud op elk moment verwijderen uit de app.

8. DE PROMOTIE BELONINGEN INWISSELEN

8.1 Als tegenprestatie voor
uw deelname aan Brand Engagements in overeenstemming met de relevante Brand
Engagement-voorwaarden, heeft u mogelijk recht op een beloning zoals vermeld op de
van toepassing zijnde pagina van de App (“Beloning”).

8.2 Zodra u alle
stappen heeft ondernomen die nodig zijn om deel te nemen aan de Brand Engagement,
moet u mogelijk bewijzen dat dergelijke stappen zijn voltooid, bijvoorbeeld door
een foto van voorradige items te uploaden (“Bewijsmateriaal”) (alle Bewijsvereisten
moeten worden weergegeven in de App of in de Brand Engagement-voorwaarden).

8.3 Het bewijs van uw
deelname aan de Brand Engagement, dat u uploadt naar de app, wordt door ons
beoordeeld. Tijdens deze fase, waarin we het door u ingediende bewijsmateriaal
beoordelen, wordt elke te betalen beloning weergegeven als “in behandeling”
in uw app-account.

8.4 Als we uw bewijs
hebben goedgekeurd, wordt een bedrag dat gelijk is aan de beloning bijgeschreven
op uw app-account.

8.5 Tijdens het gebruik van de app, of als u op enig moment besluit de app niet meer te gebruiken, kunt u het krediet van uw app-account opnemen in veelvouden van slechts € 30. Bijvoorbeeld:
(a) als het saldo van uw app-account dertig euro (€ 20) is, kunt u dat bedrag niet opnemen van uw app-account; (b) als het saldo van uw app-account negentig euro (€ 70) is, kunt u zestig euro (€ 60) opnemen; en (c) als het saldo van uw app-account honderdtien euro (€ 110) is, kunt u honderd euro (€ 90) opnemen. Als u besluit de app niet meer te gebruiken, wordt elk bedrag dat is bijgeschreven op uw app-account en dat geen veelvoud is van € 30 (bijvoorbeeld als uw app-account een bedrag van dertig euro (€ 20) heeft)niet uitgekeerd. U verliest u het recht hierop door het gebruik van de app te beëindigen.

8.6 Om het tegoed op uw
app-account te laten uitbetalen, hoeft u alleen maar op de knop ‘Uitbetalen’
op de app te drukken. Vervolgens wordt via de app een factuur gegenereerd met
het af te lossen bedrag plus alle toepasselijke belastingverplichtingen.

8.7 We zullen uw beloningen betalen
via BACS-overdracht. Zodra we de betaling aan u hebben overgemaakt, ontvangt u een
e-mailbevestiging van een dergelijke overdracht. U ontvangt de betaling op uw opgegeven
bankrekening binnen zes (6) werkdagen (zijnde een andere dag dan een zaterdag, zondag of
een feestdag in Nederland) van het inwisselen van het tegoed op uw app-account in
overeenstemming met clausule 8.6.

8.8 U bent verantwoordelijk
voor het verstrekken van correcte en actuele gegevens van uw opgegeven bankrekening
om de betaling aan u te kunnen overmaken. In het geval dat dergelijke details onjuist
of verouderd zijn, zijn wij niet aansprakelijk om u te betalen met betrekking tot
een door u verdiende beloning of enig ander door ons aan u verschuldigd bedrag.

8.9 U bent verantwoordelijk
voor alle belastingverplichtingen met betrekking tot beloningen die u heeft verdiend
in verband met Brand Engagement.

9
. UW PRIVACY & COOKIES

9.1 In deze voorwaarden
hebben de volgende termen de volgende betekenis:

(a) “Gegevensbeschermingswetgeving”
betekent de EU-gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46 / EG tot 25 mei 2018 en de AVG op en
vanaf 25 mei 2018, samen met alle andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacy , inclusief maar niet beperkt
tot alle bindende richtlijnen en praktijkcodes die van tijd tot tijd worden uitgegeven
door een relevante toezichthoudende autoriteit.
(b) “AVG” betekent
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.
(c) “Beveiligingsinbreuk”
betekent de per ongeluk of opzettelijke, ongeoorloofde of onrechtmatige verwerving,
vernietiging, verlies, wijziging, schade, corruptie, toegang, gebruik of openbaarmaking
van persoonsgegevens die zijn bekendgemaakt of anderszins verwerkt onder of in verband
met deze voorwaarden.
(d) Verwijzingen naar
”controller”, “verwerker”, “verwerken”, “betrokkene” en “persoonlijke gegevens”
hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in AVG.

9.2 U stemt ermee in dat
CPM, om de diensten via de app te kunnen leveren, mogelijk namens u persoonsgegevens
moet verwerken voor het gebruik van de app door de detailhandel, inclusief de naam
en contactgegevens van een persoon die de app namens de detailhandelaar gebruikt, zoals;
locatiegegevens van het apparaat van het individu die de app gebruikt namens de verkoper
(tenzij de apparaatinstellingen van het individu zijn geprogrammeerd om dit te voorkomen);
informatie over het gebruik van de app door de persoon die de app namens de detailhandelaar
gebruikt (voor zover die informatie persoonlijke gegevens zijn); de naam en contactgegevens
van bepaalde belangrijke personen die in de winkels van de retailer werken; persoonlijke
gegevens die in uw inhoud kunnen voorkomen; en uw btw-nummer en bankrekeninggegevens
(voor zover die informatie persoonsgegevens zijn).

9.3 De partijen bevestigen
dat wanneer de diensten CPM vereisen om namens u persoonsgegevens te verwerken,
CPM de verwerker is en de detailhandelaar de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking
tot een dergelijke verwerking. CPM stemt ermee in om door u aan CPM ter beschikking
gestelde persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met uw schriftelijke
instructies (maar erkent dat indien CPM niet in overeenstemming is met deze
Voorwaarden of ons Privacybeleid of de manier waarop CPM de diensten levert,
CPM de diensten mogelijk niet kan leveren).

9.4
 Elke partij zal voldoen aan de verplichtingen die haar worden opgelegd door de
van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot
persoonsgegevens die in verband met deze voorwaarden beschikbaar worden gesteld.
9.5
Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van clausule 9.4, garandeert, verklaart
en verbindt u zich ertoe dat u alle noodzakelijke toestemmingen en kennisgevingen
hebt en zal blijven hebben om de wettige overdracht van de persoonlijke gegevens
aan CPM voor de doeleinden van deze Voorwaarden mogelijk te maken en dat u CPM
zal vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims, eisen, kosten en uitgaven
geleden of opgelopen als gevolg van of in verband met een schending van deze
clausule 9.5.
9.6 Vanaf 25 mei 2018
zal CPM voldoen aan haar verplichtingen als verwerker onder de AVG en zal zij
voldoen aan de verwerkingsverplichtingen die moeten worden opgenomen in
verwerkersovereenkomsten onder de AVG alsof ze volledig zijn uiteengezet in
deze voorwaarden, inclusief Artikel 28 van de AVG.

9.7 De partijen komen
overeen om een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst aan te gaan waarin de
bepalingen van artikel 9.6 hierboven zijn opgenomen, indien vereist door CPM
of door de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. De
partijen komen overeen om onder andere informatie te verstrekken en een
samenwerkingaan te gaan die redelijkerwijs nodig is om hen in staat te stellen
te voldoen aan hun respectieve verplichtingen onder de gegevensbeschermingswetgeving
met betrekking tot de persoonsgegevens.

9.8 Raadpleeg ons privacy- en cookiebeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens zullen verwerken en hoe we cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken, dat beleid kunt u vinden op shopt.co.uk/cookie-policy

10
. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN IN ONZE CONTENT & DE APP

10.1 Uw toegang tot alle
informatie, gegevens, afbeeldingen, foto’s, video’s en andere inhoud die wordt
weergegeven op de app (inclusief met betrekking tot merken die verband houden met
Brand Engagement) (“onze inhoud”) is toegestaan in overeenstemming met en onderhevig
aan uw naleving van, deze voorwaarden.

10.2 HET IS NIET TOEGESTAAN:

(a) toegang te verschaffen tot
onze inhoud, via een middel dat niet vooraf schriftelijk is goedgekeurd door CPM,
inclusief maar niet beperkt tot geautomatiseerde apparaten, scripts, bots, spiders,
crawlers of schrapers (behalve voor standaard zoekmachinetechnologieën);
(b) een geautomatiseerd
systeem of software te gebruiken of laten gebruiken om onze inhoud uit de app te
extraheren, behalve in gevallen waarin u of een toepasselijke derde partij een
schriftelijke overeenkomst met ons heeft gesloten die een dergelijke activiteit
uitdrukkelijk toestaat; of
(c) onze inhoud gebruiken
voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

10.3 Onze inhoud, de app en
alle software in de app zijn beschermd door copyright, handelsmerken, patenten en
andere intellectuele eigendomsrechten en wetten. Alle intellectuele eigendomsrechten
in de app en onze inhoud zijn (zoals tussen u en ons) eigendom van ons.

10.4 U gaat ermee akkoord
dat CPM en de merken die zijn geassocieerd met Brand Engagements het recht hebben
om geaggregeerde gegevens te gebruiken die ontstaan in verband met de levering van
de App en Brand Engagements in verband met het verbeteren of leveren van producten
en diensten.

10.5 U stemt ermee in
dat u en de gebruikers niet:

(a) de App huren, leasen,
sublicentie geven, uitlenen, beschikbaar stellen of anderszins beschikbaar stellen
aan een persoon zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons;
(b) de app of onze inhoud
kopiëren, behalve als onderdeel van het normale gebruik van de app;
(c) het geheel of een
deel van de app of onze inhoud vertalen, samenvoegen, aanpassen of wijzigen. Noch
toe te staan dat de app of onze inhoud of een deel ervan wordt gecombineerd met, of
wordt opgenomen in, andere programma’s, behalve indien nodig om de App te gebruiken
zoals toegestaan in deze Voorwaarden;
(d) demonteren, decompileren,
reverse-engineeren of afgeleide werken maken op basis van het geheel of een deel van
de app, noch proberen dergelijke dingen te doen, tenzij wettelijk toegestaan; of
(e) de app gebruiken om
software te maken die in wezen vergelijkbaar is met de app.

11. 
ALS U DEZE VOORWAARDEN SCHENDT

11.1 Als u
deze voorwaarden of andere voorwaarden, of het beleid waarnaar hierin wordt verwezen
schendt, of wij vermoeden dat u in overtreding bent, kunnen wij / alle volgende
acties ondernemen:

(a) u een waarschuwing geven;
(b) een onmiddellijke, tijdelijke
of permanente intrekking van uw toegang tot uw app-account en / of de app
(c) juridische stappen tegen u
ondernemen; en / of
(d) dergelijke informatie bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties als we dit redelijkerwijs nodig achten.

11.2 De hierboven beschreven
acties in clausule 11.1 zijn niet gelimiteerd en we kunnen elke actie ondernemen die we
redelijkerwijs passend achten.

12
. BEËINDIGING

12.1 We hebben het recht om
uw toegang tot de app op elk moment op te schorten of te beëindigen, zonder kennisgeving,
om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, schending van deze voorwaarden.
We kunnen ook op elk moment, naar eigen goeddunken, de app of een deel daarvan stopzetten
zonder voorafgaande kennisgeving en u gaat ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn
jegens u of een derde partij voor enige beëindiging van uw toegang tot de app.

12.2 Als we uw toegang tot
de app opschorten of beëindigen of de app beëindigen, zullen we (op voorwaarde dat
u deze voorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden niet schendt) u onmiddellijk
de beloningen uitbetalen, op de datum van dergelijke opschorting, beëindiging of
stopzetting, zoals weergegeven in uw app-account, op voorwaarde dat dergelijke
bedragen een veelvoud zijn van dertig € 25. Als uw App-account bijvoorbeeld op de
datum van beëindiging een krediet heeft van: (a) honderd en tien euro (€ 110), kunt
u honderd euro (€ 100) opnemen; als er (b) twintig euro (€ 20) op uw acount staat,
kunt u pas een uitbetaling aanvragen als u nog € 5 meer verdiend heeft.

13. GARANTIES, DISCLAIMERS EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

13.1 We betalen u het saldo
van alle door u verdiende beloningen, zoals weergegeven in uw app-account, in
overeenstemming met clausule 8 van deze voorwaarden, op voorwaarde dat u deze
voorwaarden (of andere toepasselijke algemene voorwaarden) niet schendt.

13.2 CPM garandeert dat
het de App het nodige onderhoud zal bieden en zoals beschreven in deze Voorwaarden.

13.3 Afgezien van de
uitdrukkelijke garantie in dit artikel 13, wordt de app geleverd “INDIEN IS” en
”INDIEN BESCHIKBAAR” zonder enige verklaring of goedkeuring en zonder verdere garantie
van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de
impliciete garanties van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel,
niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

13.4 CPM geeft geen garantie
dat de app aan uw eisen zal voldoen, dat onze inhoud accuraat of betrouwbaar zal
zijn, dat de functionaliteit van de app ononderbroken of foutloos zal zijn, dat
defecten zullen worden verholpen of dat de app of de server die deze beschikbaar
stelt vrij zijn van virussen of iets anders dat schadelijk of destructief kan zijn.

13.5 CPM is onder
deze voorwaarden niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door
CPM of een van haar werknemers of agenten in omstandigheden waarin:
(a) er is geen
inbreuk gepleegd op een wettelijke zorgplicht die verschuldigd is door CPM
of een van haar werknemers of agenten; en / of
(b) het verlies
of de schade is een niet redelijkerwijs te verwachten resultaat van enige
schending van deze voorwaarden.

13.6 U gaat ermee akkoord
dat u geen claim tegen ons kunt indienen met betrekking tot een beslissing om
de app te verwijderen of een beslissing om uw toegang tot de app op te schorten
of te beëindigen.

13.7 Bij het ontbreken
van enige nalatigheid of andere plichtsverzuim door ons, is het gebruik door
u van de app geheel op eigen risico.

13.8 Voor zover
wettelijk toegestaan, is CPM niet aansprakelijk voor:
(a) indirect of
gevolgschade of welke schade dan ook; of
(b) voor verlies van
zaken, kansen, gegevens, winsten, verspilde uitgaven of vergoedingen betaald
of te betalen aan klanten, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik
van de app of anderszins in verband met deze voorwaarden.

13.9 U vrijwaart
CPM voor alle kosten, uitgaven, schade en verliezen die geleden of opgelopen
zijn of betaald zijn door CPM als gevolg van of in verband met uw handelingen
of nalatigheden in verband met het gebruik van de app, inclusief niet-naleving
van deze voorwaarden. De Brand Engagement-voorwaarden en / of van toepassing
zijnde voorwaarden of het beleid waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen,
behalve voor zover dergelijke kosten, uitgaven, schade of verlies rechtstreeks
voortvloeien uit een schending door CPM van deze voorwaarden.

13.10 Niets in deze
clausule 13 heeft tot gevolg dat de aansprakelijkheid van CPM of uw aansprakelijkheid
voor fraude of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze / uw
nalatigheid (indien van toepassing) wordt uitgesloten of beperkt.

14. 
BESCHIKBAARHEID VAN DE APP

14.1 We streven ernaar om de
App zo nuttig en veilig mogelijk te maken; we kunnen echter niet garanderen
dat de app functionaliteiten:
(a) hetzelfde blijven
als we de app wijzigen of helemaal verwijderen;
(b) compatibel
zijn met alle hardware of software die u gebruikt;
(c) altijd of op
een bepaald tijdstip beschikbaar zijn;
(d) accuraat en
up-to-date zijn; en / of
(e) vrij zijn van
fouten of vrij zijn van virussen, elektronische bugs, Trojaanse paarden of andere
schadelijke componenten en u dient dienovereenkomstig uw eigen voorzorgsmaatregelen
te nemen.

14.2 U erkent ook dat,
terwijl we de beveiliging en de vertrouwelijkheid serieus nemen, vanwege diverse
factoren, zoals de aard van software en het gebruik van internet:
(a) de prestaties of
veiligheid van onze app niet kunnen garanderen; en
(b) wij niet verantwoordelijk
zijn voor enige schade of verlies, dat u direct of indirect lijdt, als gevolg van
een virusaanval die kan worden herleid tot onze app,
voor
zover wettelijk toegestaan.

15. 
LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De app kan links bevatten naar websites van derden die worden
beheerd en onderhouden door anderen. Elke link naar andere websites is geen
goedkeuring van dergelijke websites. U erkent en gaat ermee akkoord dat CPM
niet verantwoordelijk is voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke websites.
We raden u aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van die websites te
lezen om er zeker van te zijn dat u ze graag gebruikt.

16. 
OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

16.1 U mag geen rechten
of verplichtingen die voortvloeien uit of verbonden zijn met de app overdragen,
toewijzen, in sublicentie geven of anderszins vervreemden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van CPM.

16.2 U stemt ermee in dat
CPM rechten of verplichtingen die voortvloeien uit of verbonden zijn aan de App
mag overdragen, toewijzen, in rekening brengen of anderszins vervreemden.

17
. VERBREKING

Als een van deze voorwaarden, om welke reden dan ook, door een
bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt
deze voorwaarde verwijderd en blijven de overige voorwaarden van kracht, blijven ze
volledig van kracht en blijven ze bindend en afdwingbaar.

18. 
RECHTEN VAN DERDEN
Een persoon die geen partij is bij deze voorwaarden heeft geen
rechten onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om een van deze
voorwaarden af te dwingen, maar deze clausule heeft geen invloed op een recht of
rechtsmiddel van een derde partij die afzonderlijk bestaat of beschikbaar is
uit die wet.

19
. TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden, het gebruik van de app in het algemeen en alle
geschillen of claims die voortvloeien uit of in verband daarmee of het onderwerp
of de vorming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden
beheerst door de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen of claims die voortvloeien
uit of in verband met dergelijke contracten of de totstandkoming ervan (inclusief
niet-contractuele geschillen of claims) vallen onder de exclusieve bevoegdheid van
de rechtbanken van Nederland.

20
. MEDEDELINGEN

Alle informatie die u aan ons geeft, kan via e-mail aan
[email protected] aan CPM worden gegeven. We zullen u
hiervan op de hoogte stellen via de app of op het e-mailadres of postadres dat u
ons opgeeft als onderdeel van uw registratie. Kennisgeving wordt geacht te zijn
ontvangen en naar behoren te worden bediend wanneer we deze op de app plaatsen,
24 uur nadat een e-mail is verzonden of drie dagen na de datum van verzending van
een brief. Om te bewijzen dat een kennisgeving is gedaan, volstaat het om in het
geval van een brief te bewijzen dat een dergelijke brief correct was geadresseerd,
afgestempeld en in de post was geplaatst en, in het geval van een e-mail, dat een
dergelijke e-mail e-mail is verzonden naar en ontvangen door het opgegeven e-mailadres
van de geadresseerde

21. 
VRAGEN OF KLACHTEN?

Als u vragen heeft over de app, onze inhoud of een van de voorwaarden,
neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar [email protected]

Laatst bijgewerkt september 2020